Informace ke zpracování
osobních údajů

Provozovatelem internetové stránky www.zamestnaneckekarty.cz je společnost Spring Walk vízová kancelář s.r.o., IČ: 11740108, se sídlem Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 124551, e-mail sekretariat@springwalk.cz, tel. 533 555 353 (dále jen „Vízová kancelář“), která zpracovává osobní údaje jako správce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a obecně závaznými právními předpisy.

O klientech, kterým Vízová kancelář poskytuje právní služby, zpracovává jejich osobní údaje, které jí klient za tímto účelem poskytl, a to především jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, jakož i další osobní údaje, které klient poskytl Vízové kanceláři v souvislosti se zájmem o poskytnutí jejích služeb.

Poskytnutí uvedených údajů ze strany klientů je tak zcela dobrovolné, klienti nemají povinnost tyto osobní údaje Vízová kanceláři poskytnout. I přes to se jedná o nutný požadavek pro poskytování právních služeb klientovi ze strany Vízová kanceláře, bez něhož není možné právní služby klientovi poskytnout, resp. uzavřít a splnit smlouvu o poskytování právních služeb. Je tedy na uvážení každé osoby, zda bude chtít své osobní údaje Vízová kanceláři poskytnout a využít tak jejích právních služeb.

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem poskytování právních služeb ze strany Vízové kanceláře, jejíž součástí je i prvotní posouzení případu na základě poskytnutých informací a dokumentů a navržení způsobu řešení právních či jiných problémů. Osobní údaje klientů jsou dále zpracovávány z důvodu plnění smlouvy o poskytování právních služeb, jakož i z důvodu plnění právních povinností plynoucích z obecně závazných předpisů a souvisejících s výkonem advokacie, plnění účetních a daňových povinností a za účelem ochrany oprávněných zájmů Vízová kanceláře. Vízová kancelář zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě manuálním způsobem.

Poskytnuté osobní údaje klientů zpracovává Vízová kancelář po dobu poskytování právních služeb na základě smlouvy o poskytování právních služeb mezi Vízová kanceláří a klientem uzavřené, a dále po dobu následujících pěti let od ukončení jejich poskytování, není-li zákonem stanovená speciální lhůta delší.

Vízová kancelář je oprávněna za účelem poskytování právních služeb v nezbytném rozsahu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetím osobám, a to vč. předání osobních údajů do třetích zemí, vyžaduje-li to charakter poskytovaných služeb. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí, tak bude činěno v mezích čl. 44 až 50 Nařízení GDPR. Kategorií příjemců, jimž mohou být osobní údaje klientů předány, jsou zpracovatelé, které Vízová kancelář využívá k naplnění účelu vymezenému výše, a to zejména:

- společnosti zajišťující online úložiště dat a zajišťující kancelářský software pro účely vnitřní evidence klientů a finančních operací Vízová kanceláře,
- znalcům za účelem poskytnutí právních služeb klientům,
- přepravcům či doručovatelům za účelem komunikace s klienty,
- právnickým a fyzickým osobám či státním orgánům (soudy, Policie ČR, finančním úřadům atp.), České advokátní komoře, vše za účelem poskytování právních služeb klientům a z důvodu plnění zákonných povinností souvisejících s výkonem advokacie;
- účetní Vízové kanceláře za účelem plnění účetních a daňových povinností.

Osobní údaje klientů mohou být poskytovány pouze v nezbytném rozsahu a výlučně osobám výše uvedeným. Dalším příjemcům mohou být osobní údaje klientů poskytovány pouze na základě jejich předchozího výslovného souhlas.

Klienti a další osoby, jejichž osobní údaje jsou v souvislosti s poskytováním právních služeb zpracovávány, mají zejména následující práva:
právo na přístup k osobním údajům zpracovávaných Vízová kanceláří,
právo na opravu osobních údajů,právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů,
právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů,
právo na omezení zpracování jeho osobních údajů,
právo na přenositelnost údajů zpracovávaných Vízová kanceláří,
právo podat žádost o zjednání nápravy
právo odvolat souhlas
se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založena na souhlasu oprávněné osoby, přičemž odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů za období předcházející odvolání souhlasu se zpracováním.

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím elektronického podání na shora uvedenou e-mailovou adresu Vízové kanceláře či v listinné podobě zaslané na adresu Vízové kanceláře.

Klienti a osoby, kteří poskytly Vízové kanceláří své osobní údaje a tyto jsou Vízovou kanceláří zpracovávány, mají právo podat stížnost u dozorčího orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsme tu pro vás. Poradíme vám na dálku nebo si domluvíme schůzku, kde všechno do detailu probereme.

+420 533 555 353

Pracovní dny od 9 do 17 hodin.

karta@springwalk.cz
Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Omlouváme se, ale formulář se nepodařilo odeslat. Vyzkoušejte to prosím později nebo nám napište na e-mail karta@springwalk.cz

Spring Walk vízová kancelář s.r.o.

IČO: 11740108

© 2023 Spring Walk

Web vytvořili go bananas