OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na semináře, online stream a videozáznamy prostednictvím internetového prodeje provádného spoleností Spring Walk vízová kancelář s.r.o. Součástí podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údaj.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Spring Walk vízová kancelář s.r.o, se sídlem Lazaretní 925/9, Zábrdovice (Brno-Židenice), 615 00 Brno, IČ: 11740108, DIČ: CZ11740108, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 124551, zastoupená Jaroslavem Zemanem, jednatelem, tel.: + 420 533 555 353 (dále také jen „Společnost“), vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací semináře Zaměstnanecké karty v Brně (dále také jen „Seminář”), prodej přístupu na online stream Semináře a prodej videozáznamů ze Semináře. Semináře je možné se účastnit fyzicky nebo on-line.

II. PRODEJ VSTUPENEK

 1. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek www.zamestnaneckekarty.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na Seminář. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona . 89/2012 Sb., obanského zákoníku (dále jen „OZ“), se nepoužije.

 2. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek. Odeslané údaje je nutné řádně zkontrolovat, Společnost neodpovídá za případnou škodu, budou-li údaje uvedeny chybně či neúplně.

 3. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Účastník”) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.zamestnaneckekarty.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen „Objednávka“). Přijetím Objednávky Společnost vstupenku Účastníkovi zarezervuje.

 4. Odesláním Objednávky souhlasí Účastník s tmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto obchodní podmínky tvoří součást obsahu smlouvy. Pokud si Společnost a Účastník ujednají některé podmínky prodeje odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami.

 5. Smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek ze strany Společnosti, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem v Objednávce vstupenek.

 6. Kupní cena za vstupenky je uvedena včetně DPH. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou skrze platební bránu Gopay od poskytovatele GOPAY s.r.o., nebo převodem z účtu na základě vystavené zálohové faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 10 dnů od data vystavení faktury. Po uhrazení kupní ceny dle pokynů objednávkového systému zašle Společnost Účastníkovi potvrzení e-mailem včetně vstupenky na Seminář v elektronické podobě, nebo odkazu na Seminář, zvolí-li Účastník v rámci Objednávky on-line formu Semináře

 7. Cena jedné vstupenky se liší podle typu účasti na semináři fyzická účast / on-line účast a je uvedena na stránkách www.zamestnaneckekarty.cz.

 8. Vstupenka je vázána na jméno fyzické osoby uvedené Účastníkem v rámci Objednávky. Jméno fyzické osoby, na které je dle Objednávky vstupenka na Seminář vázána, lze na žádost Účastníka změnit. Žádost o změnu jména fyzické osoby, na jejíž jméno je vstupenka na Seminář vázána, je možno bezplatně podat nejpozději do 14 dní před dnem konání Semináře na e-mailovou adresu Společnosti karta@springwalk.cz.

 9. Termín či místo konání Semináře může Společnost jednostranně změnit. Společnost o změně termínu či místa konání Semináře předem informuje Účastníka.

 10. Součástí vstupenky je dále časově omezené právo přístupu do interní databáze videozáznamů ze Semináře, a to po dobu, po kterou budou provozovány další ročníky Semináře. Účastník bere na vědomí, že někteří řečníci přednášející v rámci Semináře nemusí souhlasit se zveřejněním obsahu jejich nahrávek prostřednictvím videozáznamů ze Semináře, v důsledku čehož nebudou vstupy těchto řečníků součástí zpřístupněných videozáznamů ze Semináře. Shora uvedené neopravňuje Účastníka odstoupit od smlouvy, smlouvu vypovědět, ani se domáhat jakékoli náhrady či slevy z ceny vstupenek.

 11. Účast na prezenčních částech Semináře může být podmíněna protiedemickými opatřeními (negativní testy, očkování, covid pas, apod.).

 12. Pro případ, že by nastala situace obdobná globální epidemii COVID-19 a/nebo jiná událost, která by znemožnila nebo výrazně ztížila provedení shora uvedené vzdělávací akce fyzicky, vyvine společnost maximální úsilí k tomu, aby byla vzdělávací akce zajištěna alespoň prostřednictvím online přenosu. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, nemá Účastník nárok na odstoupení od smlouvy čistě z důvodu změny povahy vzdělávací akce, resp. přesunu vzdělávací akce do online prostředí.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě, že je Účastník spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení lze učinit prostřednictvím e-mailu: karta@springwalk.cz. Účastník však nemá právo odstoupit od smlouvy po uskutečnění Semináře v souladu s § 1837 odst. a) OZ. 

IV. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Na Účastníky, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto podmínek.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné́ nebo neúčinné́, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí́ ustanovení, jehož̌ smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není́ dotknuta platnost ostatních ustanovení.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. Před zahájením mimosoudního řešení sporu je vhodné nejprve kontaktovat prodávajícího za účelem smírného vyřešení záležitosti.

 4.  Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 1. 2024.